ما متخصص

برندسازی هستیم

۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

شنبه تا پنجشنبه

divider
۰۲۱-۶۶۱۲۴۱۹۶

۰۲۱-۶۶۱۲۴۱۹۶

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

قراردادهای حمایت از توليد داخلي و اشتغال پایدار سه ساله گروه سوم:
به منظور توسعه بازار و افزایش توان توليد، و حمایت از زنجيره های توزیع و فروش به جهت سياست گذاری در روند فعاليتهای توزیعی و فروش و همچنين ارتقاء سطح زندگی در مصرف کنندگان، دو روش قرارداد با صاحبان کالا و خدمات منعقد میشود:
الف) درصد از فروش
ب) پرداخت به صورت معين، طی چك در تاریخ های معين


شرایط انعقاد قراردادهای سه ساله با صاحبان کالا و خدمات، پس از پيشنهاد اداره کل بازرگانی و تصویب معاون منابع مالی و سرمایه انسانی در قالب تفاهم نامه و عقد قرارداد توسط اداره کل بازرگانی با منظور نمودن شرایط مندرج در قراردادهای سه ساله عملياتی می شود.

شرایط عمومی:
۱) حداقل توليدکننده ۵محصول نهایی یا ویژند باشند.

۲) شرکتهای پخش محصولات نهایی با مشخصات زیر:

۲-۱) تعداد حداقل ۳۰ ناوگان حمل و نقل سبك و سنگين اعم از وانت، کاميونت، کاميون ساده و یا یخچالدار، موتورسيکلت (حسب مورد)

۲-۲) تعداد حداقل ۱۰۰ نفر نيروی انسانی مستقيم یا غيرمستقيم دارای تایيد پرداخت بيمه ازسازمان تامين اجتماعی (حسب مورد)

۲-۳) تعداد حداقل ۱۰ دفتر نمایندگی در سطح کشور بصورت استانی، منطقهای و سراسری (حسب مورد)

۲-۴) تعداد حداقل ۵۰ عامل توزیع در سطح فروشگاه کوچك و متوسط کشور (عامل غيرتکراری) (حسب مورد)

۲-۵) تعداد حداقل ۲ انبار حدود ۱۰۰۰ مترمربع انبار مرکزی جهت توزیع کالا در شهرهای مختلف در اختيار داشته باشد (بصورت استيجاری یا مالکيت) (حسب مورد)

۲-۶) مجوز لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و کد عضویت شرکت یا تامين کننده در سيستم ایران کد (حسب مورد)

۳) فروشگاه زنجيرهای توزیع کالا که حداقل ۲۰شعبه در سطح کشور با ویژند معين داشته باشند. (حسب مورد)

  • مدت این نوع قراردادها ۳۶ ماه اسـت که در صـورت درخواسـت صـاحبان کالا و خدمات و موافقت اداره کل بازرگانی، تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
  • انواع آگهی های رادیویی و تلویزیونی در تمامی شـبکه های رادیویی، تلویزیونی و ملیِ اسـتانی و فضـای مجازی، تلویزیون تعاملی و سـامانه های مربوطه به رسـانه ملی و شـبکه های برون مرزیِ متعلق به رسـانه ملی متناسـب با گویش و زبان هر شـبکه برای تمام ویژندهای متعلق به شـرکت های گروه که بيش از ۵۰ درصـد سـهام آنها متعلق به صـاحبان کالا و خدمات باشـد و یا ویژندهایی که مالك آنهاسـت با تصـویب اداره کل بازرگانی بلامانع است.
  • درخصـوص آگهی هایِ ملیِ اسـتانی (ضـرایب تشـویقی مندرج در ضـوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های رادیویی و تلویزیونی سال مربوطه قابل احتساب خواهد بود).


از آنجایی که ویژگیهای بنگاههای کوچك و متوسط از قبيل:
- اشتغال زایی سریع
- کارآفرینی
- نوآوری و خلاقيت
- انعطاف پذیری بيشتر

در نهایت ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه مذکور و ایجاد اثرات اقتصادی احتمالی در سطح کشور و افزایش باورهای عمومی جامعه نسبت به توان توليد کشور و ارتقاء سطح خودباوری و خوداتکایی تمام بنگاه های کوچك و متوسط (SME) از نظر اداره کل بازرگانی) که متناسب با زمينه کاری شرکتها یا ویژندهای گروه سوم ارائه محصول و یا خدمات میکنند، به شرط آنکه در ۵سال گذشته (از سال پایه قرارداد) از هيچیك از شبکههای رادیویی و تلویزیونی تبليغ پخش نکرده باشند، پس از ارائه مدارك مثبته ذیربط، وتصویب اداره کل بازرگانی مشمول استفاده از ظرفيت های تبليغاتی مذکور خواهند بود. (به استثناء فعالان فضای مجازی که توضيحات آن در بند «هـ» ماده ۱۱ آمده است) لازم به ذکر است صاحبان کالا و خدماتی که از طرح حمایت از توليد داخلی و اشتغال پایدار استفاده نموده اند محدودیتی برای استفاده از ظرفيت تفاهم نامه و قرارداد سه ساله پس از تصویب اداره کل بازرگانی ندارند.

تعداد نيروی انسانی بنگاه های کوچك و متوسط (SME) از نظر اداره کل بازرگانی در قراردادهای عادی، سه ساله و فضای مجازی، تلویزیون تعاملی و سامانه های مربوطه به رسانه ملی به شرح ذیل است:
۱) حداکثر ۳۰ نفر برای قراردادهای عادی و سه ساله و حداکثر ۳ نفر برای قراردادهای فضای مجازی در بنگاه های کوچك
۲) حداکثر ۷۰ نفر برای قراردادهای عادی و سه ساله و حداکثر ۳۰ نفر برای قراردادهای فضای مجازی در بنگاه های متوسط

تبصره ۴۱: صاحبان کالا و خدمات میتوانند در حوزه دیجيتال از این نوع قراردادهای سه ساله مطابق بند «و» ماده ۱۱ استفاده نمایند.
 مجموع امتيازات اضافه پخش قراردادهای سه ساله گروه سوم حداکثر جدول شماره ۳۶ميباشد.

36

  • صاحبان کالا و خدمات که قرارداد سه ساله منعقد می نمایند، درصورت تمایل می توانند حداقل ۱۵درصد کل بودجه را در رادیو آگهی پخش نمایند.
    قراردادهای سـه سـاله علاوه بر پخش قراردادی و اضـافه پخش ذیربط، در این سـه سـال تا سـقف %۱۵۰ نيز مشـمول تسـهيلات تشـویقی رایگان (با حفظ اضـافه پخش های هر قرارداد) قرار میگيرند که متناسـب با پخش های انجام شده در تمام سالهای قرارداد و پایان هر ماه قابل استفاده است.
  • صاحبان کالا و خدمات که قرارداد سه ساله منعقد مينمایند به ازای پخش هر ۲۰۶۴۰۰ميليارد ریال، امکان استفاده از ۱۰.۰۰۰ثانيه آگهی رایگان را به ترتيب %۵۰ تلویزیونی و %۵۰ رادیویی خواهند داشت.
  • درخصوص آگهی های کمتر از ۱۲ثانيه، ملاك محاسبه همان ۱۲ثانيه خواهد بود.
  • تسهيلات تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نيست.
  • این تسهيلات فقط مشمول کالا و خدمات ایرانی است که در کشور ایران توليد می شود و عرضه آن در داخل کشور و یا خارج از کشور است.

 

هنوز سوالی در ذهن شماست؟
ما آماده پاسخگویی هستیم.